Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for B.A.C.A. International Denmark   

Opdateret 28/1-23 

B.A.C.A. International Denmark dataansvar 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og 
gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun 
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og 
vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

B.A.C.A Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

 • B.A.C.A. International Denmark   
 • Dataprotectionofficer@denmark.bacaworld.org 
 • Fredensgade 14 7400 Herning 
 • https://denmark.bacaworld.org 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger: 
Almindelige personoplysninger: 
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, 
indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, Straffeattest, Børneattest. 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 
Offentlige myndigheder, f.eks. til Børneattest samt Straffeattest 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
  (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for medlemskabet

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger 

 • Medlemshåndtering
  • Som led af aktiviteter, herunder planlægning

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af 
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af 
berettigede (legitime) interesser som: 

• Udøvelse af aktiviteter 
• Opfyldelse af medlemspligter 
• Afholdelse af sociale arrangementer 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
  medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen, dog maksimalt 2 år.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
  oplysninger om forældrene / værge.

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt 
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde 
er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet 
ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til 
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om 
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter 
vi samtykke fra en forælder eller værge. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale 
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med aktiviteter kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og 
resultater til relevante Samarbejdspartnere. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i 
overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
  medlemsoplysninger i op til 2 år. efter din udmeldelse af foreningen
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. private udlæg, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det
  regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse 
  • Retten til sletning 
  • Retten til begrænsning af behandling 
  • Retten til data portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
  • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. 
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver 
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.